Loading...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก Shibaura Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก Shibaura Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะชัย ทองโฉม ให้การต้อนรับ Ms. Zhange Runqing ผู้แทนจาก Division of Global Initiatives จาก Shibaura Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงานต่างประเทศ กิจกรรมพิเศษ รวมถึงการมอบทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือให้แก่นักศึกษาของทั้งสองสถาบัน โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) และ Shibaura Institute of Technology ได้เริ่มจัดทำความร่วมมือระหว่างสถาบันตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2566 เป็นต้นมา


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ต้อนรับคณะครู และนักเรียน

เรื่องก่อน: ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์