Loading...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ต้อนรับคณะครู และนักเรียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หลักสูตรนานาชาติ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ที่เดินทางมาเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติ และยังได้พาชมห้องปฏิบัติการวิจัย 4 ภาควิชา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล อุชายภิชาติ รองคณบดีฝ่ายบริหารหลักสูตรนวัตกรรม กล่าวต้อนรับ พร้อมบรรยายหลักสูตรนานาชาติของคณะ


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ขอแสดงความยินดีกับ

เรื่องก่อน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก Shibaura Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น