Loading...

นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ด้านเทคโนโลยีการเกษตรกับเครือเจริญโภคภัณฑ์  ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างเดือน มิถุนายน  - กรกฎาคม 2567 โดยมีรายชื่อดังนี้ 
1. นายรวิช  สิงหะชัย    ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2. นางสาวสิรินดา ทิศอุ่น    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. นายฐาพล    บุญเมฆ    นักศึกษาหลักสูตร TEPE
4. นางสาวศรุตยา อัตตระมงคล  นักศึกษาหลักสูตรซอฟต์แวร์


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ University of Bath สหราชอาณาจักร

เรื่องก่อน: คณบดีพบประชาคมวิศวฯ