Loading...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริการระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ. รุ่นที่ 6 Medical Hub Version)

Run Skill School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา นำผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริการระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ. รุ่นที่ 6 Medical Hub Version) เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมฟังบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรและนวัตกรรมวิศวกรรมทางการแพทย์ของทางคณะ โดย มี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและบรรยายหลักสูตรทางการแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลลิต์ภัทร มานะมั่นชัยพร บรรยายนวัตกรรมวิศวกรรมทางการแพทย์ในงานดังกล่าว 
ในการนี้ ผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริการระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ. รุ่นที่ 6 Medical Hub Version) ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์แห่งความเป็นทางวิชาการด้านการออกแบบ และพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ หัวหน้าศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกลศาสตร์ และวิศวกรรมทางการแพทย์ด้วยการคำนวณแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ หัวหน้าศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรื่องก่อน: “อุปกรณ์อัจฉริยะติดตามสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้ใช้งานวีลแชร์” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1