Loading...

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปัญจพร กันไพรี และ นายพัสสน ไผ่ตาแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก “มูลนิธิทาคาฮาชิ” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปัญจพร  กันไพรี และ นายพัสสน ไผ่ตาแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก “มูลนิธิทาคาฮาชิ” โดยการสนับสนุนของ กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) จากโครงงานเรื่อง “Synthesis of Ag-Cu co-doped TiO2 nanoparticles for photocatalytic oxidation applied to environmental problems” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมกับ 88 SANDBOX

เรื่องก่อน: ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย วิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารคณะฯ จากผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี