Loading...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ขอแสดงความยินดีกับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภสิทธิ์ ปานวิเชียร นายตนุภัทร วรรณศิริ และนายชวิศ ฤทธิโรจน์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศึกษา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์พัทยา) ในโอกาสที่ผลงานเรื่อง การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงสำหรับผู้พิการ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ผลงานระดับดีมากในการประกวดนวัตกรรมเพื่อคนพิการ ประเภท เทคโนโลยีชุมชน ท้องถิ่นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการ ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566
ผลงาน การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงสำหรับผู้พิการนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถเดินทางและใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเอง โดยชิ้นงานนี้ได้มีการออกแบบและทดลองใช้โดยคำนึงถึงการใช้งานจริงของผู้พิการให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดทำผลงานชิ้นนี้อยู่ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาโดย ผศ.ดร. ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  เจียศิริพงษ์กุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เรื่องก่อน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ต้อนรับคณะครู และนักเรียน