Loading...

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางไซเบอร์ รุ่นที่ 4

ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี  รองคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไซเบอร์ รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567  ณ  ห้องอเนกประสงค์ ศซบ.ทหาร อาคาร 7 ชั้น 1 บก.ทท.

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางไซเบอร์ รุ่นที่ 4 นี้ มีผู้เข้าอบรมจากหลายภาคส่วน  รวมถึงมีบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมและได้รับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ ดร.อิทธิกร  ธรรมจันทึก และ นางสาวมณีรัตน์  คำสนาม จากศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยมี พล.ต.อัทธาธร บูรณากาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตร
 


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)

เรื่องก่อน: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดพัฒนาวงจรแปลงผันกำลังสำหรับสมาร์ตกริดและยานยนต์ไฟฟ้า