Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก จาก The University of Nottingham ประเทศสหราชอาณาจักร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก จาก National Institute of Technology (KOSEN)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมกับ 88 SANDBOX
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปัญจพร กันไพรี และ นายพัสสน ไผ่ตาแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย วิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารคณะฯ จากผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
ประกาศ มธ. สวัสดิการสุขภาพยืดหยุ่น
ตารางผลประโยชน์ทดแทน 19 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
test News
แบบสัญญายืมเงินหน่วยงาน
แจ้งการปิดจราจร 1 ช่องทาง เพื่อดำเนินการขยายถนนทิวสน มธ. ศูนย์รังสิต

ข่าวทั้งหมด

ข่าวอบรม / สัมนา / กิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้การทำวิจัย การวิเคราะห์งาน และการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น”
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรฯ เรื่อง “การรับรองปริญญาแบบองค์ความรู้ (Self-Declaration)”
โครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เรื่อง “นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงแนวการปรับวิชาศึกษาทั่วไป”
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของวิศวกรในการเลื่อนระดับสู่ “สามัญวิศวกร” 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา หลักสูตร Happy Money Happy Retirement “
Understanding the Generation Gap-จากช่องว่างระหว่างวัย สู่ความเข้าใจในความแตกต่าง
สัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom เรื่อง Metaverse กับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
TSE RESEARCH FORUM

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) สายสนับสนุนวิชาการ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ประกาศผลการทดสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ วิศวกรรมขนส่ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) สายสนับสนุนวิชาการ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รับสมัครบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ (อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)

ข่าวทั้งหมด